Pomagamy. Doradzamy. Jesteśmy skuteczni.

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Domanowskiej to dynamicznie ewoluująca kancelaria prawnicza, świadcząca stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz, polskich i zagranicznych przedsiębiorców, a także podmiotów indywidualnych.

Wyróżnia nas wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, profesjonalizm, terminowość, a przede wszystkim pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy oraz skrupulatność.

Naszym celem jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

 

Doświadczenie

Radca Prawny Sylwia Domanowska – Założycielka kancelarii, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Prawa oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

W 2008 r. z wynikiem pozytywnym zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.

W trakcie trzyletniego programu, rozpoczęła pracę w jednej z najlepszych kancelarii w województwie podlaskim oraz jednej z lepszych w kraju, o czym świadczą wysokie miejsca w przeprowadzonych rankingach prowadzonych przez takie periodyki jak Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. W marcu 2013 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego. Bierze udział  w projektach restrukturyzacyjnych, w badaniach prawnych due dilligence oraz w przygotowaniu umów i opinii prawnych z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Zajmuje się bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w tym także obsługą klientów anglojęzycznych.

Prowadzi na rzecz wielu klientów obsługę spraw bieżących wynikających z prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w Polsce, włączając w to tworzenie, restrukturyzację i likwidowanie spółek osobowych, kapitałowych, przedstawicielstw i oddziałów a także dokonywanie zmian w strukturach korporacyjnych tych podmiotów.

Dodatkowo posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego  przez lata doradzając w projektach związanych z restrukturyzacją wszelkich zobowiązań pieniężnych, obejmujących przygotowywanie między innymi takich dokumentów jak zgłoszenia wierzytelności, wnioski o upadłość likwidacyjną lub układową, analizy i opinie prawne mające na celu ustalenie stopnia zaspokojenia wierzycieli. 

W obszarze jej zainteresowań znajduje się nadto indywidualne i zbiorowe prawo pracy, przygotowywanie umów, kontraktów menadżerskich, jak również reprezentacja w sporach pracowniczych a także prawo administracyjne i rodzinne.

 

Specjalizacja

 1. Prawo cywilne
 2. Prawo korporacyjne
 3. Prawo Upadłościowe
 4. Prawo zamówień publicznych
 5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 6. Prawo rodzinne
 7. Prawo Administracyjne
 8. Sprawy sądowe i sądowo – administracyjne
 • Prawo cywilne

  • Sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, jak też angielskim i rosyjskim;
  • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
  • Zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
  • Sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego;
 • Prawo korporacyjne

  • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego;
  • Doradztwo prawne przy tworzeniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń;
  • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • Łączenie, podział oraz przekształcanie spółek;
  • Reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek;
  • Sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi;
  • Analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
  • Propozycje działań restrukturyzacyjnych;
 • Prawo Upadłościowe

  • Reprezentowanie interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych;
  • Ustalanie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania naprawczego;
  • Restrukturyzacja zabezpieczeń udzielonych przez dłużnika zagrożonego upadłością;
  • Ocena skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości;
  • Pomoc prawna przy zabezpieczeniu interesów stron na wypadek upadłości dłużnika;
  • Pomoc prawna przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania naprawczego;
  • Zgłaszanie wierzytelności;
  • Prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości;
  • Negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami;
  • Obrona organów spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Prawo zamówień publicznych

  • Sporządzanie opinii i analiz prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
  • Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych;
  • Kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w tym weryfikację dokumentacji przetargowej i wsparcie prawne na każdym etapie prowadzonego postępowania;
  • Opracowywanie i weryfikację dokumentacji przetargowych w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
   oraz innych przepisów szczególnych;
  • Wsparcie przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa prawnego, Um.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzenie aktów prawa wewnętrznego (procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu i umów menedżerskich;
  • Doradztwo w zakresie  rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy;
  • Doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych;
  • Doradztwo w zwolnieniach grupowych;
  • Spory sądowe przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, pakietów socjalnych;
  • Mobbing, ochrona dóbr osobistych;
  • Dyskryminacja w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych (członkowie zarządu, zleceniobiorcy), w tym w szczególności w zakresie wynagradzania i prawa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Prawo rodzinne

  • Porady prawne;
  • Alimenty i władza rodzicielska, regulacja kontaktów;
  • Sprawy rozwodowe (rozwód, separacja);
  • Podział majątku i umowy majątkowe;
  • Uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne;
 • Prawo Administracyjne

  • Doradztwo z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, gospodarowania nieruchomościami, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa budowlanego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu;
  • Doradztwo w zakresie uzyskania zezwoleń i koncesji;
  • Sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych;
  • Sporządzanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
  • Przygotowywanie Skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Sprawy sądowe i sądowo – administracyjne

  Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

  • Postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
  • Postępowań sądowo-administracyjnych;
  • Postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych;
  • Mediacji;
  • Doradztwa przedsądowego;
  • Postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych;
 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Domanowska

ul. Konrada Wallenroda 5
15-132 Białystok

Tel: 660 434 840
E-mail: biuro@domanowska.pl

NIP: 9661828054
REGON: 200894103

Lokalizacja

Here

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!